Neidio i'r prif gynnwy

Ein Partneriaid Allweddol

Ni allwn gyflawni cenhadaeth ein rhaglen ar ein pennau ein hunain. Rydym yn dibynnu ar sefydliadau, rhaglenni a thimau eraill i'n helpu i gyflawni system gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth i Gymru. Mae’r angen i gysylltu, rhannu a chydweithio yn allweddol i’n llwyddiant yn y dyfodol.

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Mae gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) dîm gofal iechyd penodol sy’n seiliedig ar werth sy’n gweithio’n agos gyda’r Ganolfan Gwerth Cymru mewn Iechyd i roi’r mecanwaith i Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd roi dulliau gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth ar waith yn eu sefydliadau eu hunain. Mae ein gwaith gyda DHCW yn canolbwyntio ar ddau brif faes. Yn gyntaf, creu offer data sy'n dod ag archwilio clinigol yn fyw, ynghyd â chynhyrchion gwybodaeth eraill sy'n cefnogi gwneud penderfyniadau ar sail gwerth. Yn ail, datblygu ecosystem ar gyfer technoleg sy'n wynebu cleifion drwy'r rhaglen Gwasanaethau Digidol i Gleifion a'r Cyhoedd (DSPP).

Adnodd Data Cenedlaethol (NDR)

O fewn Iechyd a Gofal Digidol Cymru, mae’r rhaglen Adnoddau Data Cenedlaethol (NDR) yn rheidrwydd strategol ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru ac yn elfen hanfodol o’r Adolygiad o Bensaernïaeth Ddigidol. Mae’n sail i gyflawni’r ymrwymiadau a wnaed yn Cymru Iachach: Ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2018) gyda nodau i ddarparu dull mwy cydgysylltiedig o ymdrin â data iechyd a gofal ledled Cymru. Bydd yn cefnogi'r llif data amserol a di-dor sy'n ofynnol gan y Ganolfan Gwerth Cymru mewn Iechyd.

Cedar

Mae Cedar yn cefnogi Canolfan Gwerth Cymreig mewn Iechyd trwy ddarparu gallu dadansoddi a gwerthuso, cynghori ar ddewis, defnyddio, trwyddedau a gweinyddu PROMs, a chefnogi cynhyrchu allbynnau ac adroddiadau ar gyfer cyflwyniadau, cynadleddau a chyhoeddiadau. Fel Grŵp Ymchwil Canolfan Gwerth Cymreig mewn Iechyd, mae eu rôl yn gofyn am gydweithio ag ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys cleifion, clinigwyr, cynrychiolwyr y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau lleol a chenedlaethol.

 

Cynllunio Cyllid a Chyflenwi (Gweithrediaeth GIG Cymru)

Mae'r Cynllunio Cyllid a Chyflenwi yn chwarae rhan arwyddocaol wrth galon y Ganolfan Gwerth Cymru mewn Iechyd. Mae eu tîm yn angerddol am egwyddorion gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth a'r rhan y gallant ei chwarae i wella canlyniadau i gleifion. Maent yn ymwneud â phrosiectau sy'n seiliedig ar werth ar draws pob agwedd ar y rhaglen a'r system gofal iechyd ehangach yng Nghymru. Bellach mae gan bob Bwrdd Iechyd Arweinydd Gwerth penodol sy'n rheoli portffolio o brosiectau gwerth ledled Cymru.

 

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Mae gan y sector gwyddorau bywyd rôl allweddol o ran cyd-dyfu’r ecosystem gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth drwy gefnogi dulliau cydweithredol o ddatblygu a gweithredu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol.

 

Technoleg Iechyd Cymru

Bydd Technoleg Iechyd Cymru yn cyfrannu'n sylweddol drwy arfarnu'r dystiolaeth wyddonol i lywio penderfyniadau mabwysiadu technoleg a dadfuddsoddi. Bydd hyn yn annog y defnydd gorau o’r adnoddau prin sydd ar gael i fuddsoddi mewn technolegau iechyd a gofal cymdeithasol, a sicrhau’r budd iechyd mwyaf posibl i bobl Cymru.

 

Yr Academi Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth

 

 

 

 

Yr Academi Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth ym Mhrifysgol Abertawe yw'r cyntaf o'i bath, yn fyd-eang, sy'n ymroddedig i gefnogi arweinwyr a sefydliadau i fabwysiadu gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth yn llwyddiannus. Mae'r Academi yn gweithio ochr yn ochr â'r Ganolfan Gwerth Cymreig mewn Iechyd ac mae'n gysylltiedig â'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Gwerth mewn Iechyd.

 

Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau

Mae’r rhaglen wedi bod yn gweithio gyda Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ers 2018 i sefydlu ymagwedd sy’n seiliedig ar werth at ofal iechyd yng Nghymru. Heddiw, mae gan y rhaglen ddull system gyfan sy’n ymgorffori gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth fel y ffordd y mae GIG Cymru yn gwneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael. Defnyddio technoleg i fesur yr hyn sydd bwysicaf i bobl, gan sicrhau bod gweithgarwch yn cael ei lywio gan ddata ac yn canolbwyntio ar wella canlyniadau cleifion.