Neidio i'r prif gynnwy

Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd 

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Gwerth mewn Iechyd: https://gisw.gig.cymru/

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan y tîm Gwerth mewn Iechyd Cenedlaethol. Rydym am i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • Chwyddo’r cynnwys hyd at 200% heb i'r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig 
 • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • Gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver).

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall. Os oes gennych anabledd, mae gan AbilityNet gyngor ar sut i wneud eich teclyn yn haws ei ddefnyddio.

 

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon?

Fersiwn 1.53, cyhoeddwyd 10/05/2022

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch. 

 • Efallai na fydd rhannau o’r tudalennau yn gweithio’n dda gyda thechnolegau cynorthwyol fel rhaglenni darllen sgrin
 • Nid yw rhai dewislenni yn gwbl hygyrch
 • Nid oes digon o gyferbyniad rhwng rhywfaint o’r testun â’i gefndir.
 • Nid oes modd defnyddio rhai tudalennau’n llawn gyda’r bysellfwrdd
 • Mae rhai ffurflenni yn cynnwys negeseuon gwall neu labeli aneglur
 • Nid yw rhai tudalennau wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol o ran ffocws 

Adborth a gwybodaeth gyswllt 

Os oes angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei deall, recordiad sain neu braille, cysylltwch â ViH@wales.nhs.uk a byddwn yn trosglwyddo eich cais i'r tîm perthnasol. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi ymhen 10 diwrnod gwaith.

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd ar y wefan hon 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ViH@wales.nhs.uk 

 

Gweithdrefn orfodi 

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (gwefannau a chymwysiadau symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS). 

 

Manylion technegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae tîm Gwerth mewn Iechyd cenedlaethol  wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018. 

Datganiad Cydymffurfio 

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio â nhw sydd wedi’u rhestru isod..   

Cynnwys nad yw'n hygyrch 

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol. 

Methu â chydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd 

Fersiwn 1.53, cyhoeddwyd 10/05/2020 

Er ein bod yn ymdrechu i gwrdd â 'WCAG 2.1 AA' mae gennym y materion canlynol nad ydynt yn cydymffurfio ar hyn o bryd:

 •  Mae rhai dewislenni, a rhannau o rai tudalennau, wedi’u marcio mewn ffordd a allai eu gwneud yn ddryslyd wrth gael mynediad atynt trwy Dechnolegau Cynorthwyol.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2.1, Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A) 
 • Nid oes gan rywfaint o destun ddigon o gyferbynnedd â’i gefndir. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.4.3 WCAG 2.1, Cyferbynnedd (Lleiafswm) (Lefel AA)  
 • Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu resymegol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1, Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A) 
 • Ni ellir defnyddio rhai rhannau o rai tudalennau yn llawn gyda’r bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1.1 WCAG 2.1, Bysellfwrdd (Lefel A) 
 • Nid yw rhai elfennau wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol o ran ffocws  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.3 WCAG 2.1, Trefn Ffocws Lefel A 
 • Mae rhai ffurflenni yn cynnwys negeseuon gwall neu labeli aneglur.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.3.2 WCAG 2.1, Labeli neu Gyfarwyddiadau (Lefel A) 

Baich anghymesur 

 

Er y byddwn yn blaenoriaethu gwybodaeth am gleifion er mwyn sicrhau ei bod ar gael yn ddigidol lle bynnag y bo modd, gwyddom fod rhai rhannau o'n gwefan o natur gorfforaethol, nad ydynt yn hygyrch ar hyn o bryd ac sydd wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018.  

 
Ar gyfer yr adrannau hyn, byddwn yn nodi pan fyddwn yn gwybod nad yw dogfennau'n cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag y bo modd.  Wrth i ddogfennau gael eu hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau ein bod yn ystyried hygyrchedd digidol.

 

Ar hyn o bryd, rhestrir yr adrannau hyn fel a ganlyn: (ac yn amodol ar newid). 

 • Adroddiadau a all gynnwys data adrodd/ystadegol cymhleth
 • Polisïau a gweithdrefnau a gynhyrchwyd ers mis Medi 2018
 • Cyhoeddiadau sy'n gysylltiedig â'n tudalennau Rhyddid Gwybodaeth – gan gynnwys logiau datgelu
 • Cyhoeddiadau a allai fod wedi'u cynhyrchu'n broffesiynol ers mis Medi 2018 y byddai'n rhaid i drydydd parti eu pennu. 

Llywio a chael gafael ar wybodaeth 

 • Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud yn anos gweld y cynnwys. 
 • Nid yw'n bosibl i ddefnyddwyr newid maint y testun heb i rywfaint o'r cynnwys orgyffwrdd. 

 

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd  

 

PDFs a dogfennau eraill 

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, weithiau mae gennym PDFs gyda gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gael mynediad i'n gwasanaethau, taflenni gwybodaeth i gleifion a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Gorffennaf 2023, rydym yn bwriadu naill ai trwsio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch neu ffurflenni ar-lein yn eu lle. 

Nid yw'r rheoliadau  hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Nid ydym yn bwriadu trwsio unrhyw PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, er enghraifft Papurau Bwrdd a Phwyllgorau, polisïau a dogfennau gweithdrefnau'r Bwrdd Iechyd na dogfennau statudol megis Adroddiadau Blynyddol.  Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i wneud unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd yn hygyrch lle bynnag y bo modd. 

Fideo byw 

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau sain neu fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi'i eithrio rhag bodloni'r rheoliadau hygyrchedd.  Fodd bynnag, byddwn bob amser yn anelu at ddarparu fersiynau wedi'u hisdeitlo o fideos wedi'u recordio ymlaen llaw a gynhyrchir. 

 

Yr hyn yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd 

Erbyn mis Gorffennaf 2023 rydym yn bwriadu newid y canlynol er mwyn cydymffurfio'n llawn â safonau WCAG 2.1 AA:

 • Newid lliwiau i sicrhau bod gan bob testun a chefndir y lefel ofynnol o gyferbyniad
 • Sicrhau bod gan bob elfen drefn ffocws a threfn tabiau rhesymegol
 • Ychwanegu testun amgen at bob delwedd
 • Adolygu a throsi PDFs a Dogfennau Word i HTML lle y bo'n briodol
 • Sicrhau bod yr holl elfennau rhyngweithiol ar gael i ddefnyddwyr technolegau cynorthwyol fel darllenwyr sgrin

 

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn 

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Gorffennaf 2022. Caiff ei adolygu ym mis Gorffennaf 2023. 

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2022. Cynhaliwyd y prawf yn fewnol gan y tîm Gwerth mewn Iechyd cenedlaethol.