Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Digidol

Mae technoleg iechyd digidol yn alluogwr allweddol i ni gyflawni dull gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth.

Data

Mae gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth yn gofyn am ddull sy’n seiliedig ar ddata o wneud penderfyniadau ar bob lefel, p’un ai yw hynny i gefnogi penderfyniadau ar y cyd yn yr ymgynghoriad, ar gyfer gwella ansawdd gwasanaeth, ar gyfer dyrannu adnoddau neu ar gyfer ymchwil.

Un o'r prif setiau data i'w casglu yw canlyniadau a adroddir gan gleifion, a elwir yn gyffredin fel PROMs. Mae'r holiaduron strwythuredig hyn sydd wedi'u codio'n aml yn adroddiadau statws pwysig am faich symptomau ac ansawdd bywyd unigolyn ar ddiwrnod penodol. Gallant fod yn offeryn pwysig i gefnogi gofal ac felly mae'n rhaid iddynt gael eu hymgorffori’n dechnegol ar draws ein system gwybodaeth gofal iechyd i’w defnyddio gan gleifion a’u clinigwyr.

Mae tri maes pwysig lle mae Canolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru yn gweithio i wella iechyd digidol ein system gofal iechyd: safonau data, hygyrchedd data a delweddu data. 

Mae ein gwaith gyda data yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Triongli gwybodaeth – canlyniadau, costio a phrosesu data gyda'i gilydd. Mae hyn er mwyn i ni allu deall beth sy'n digwydd yn ein system a dod o hyd i atebion i gynyddu gwerth i gleifion.
  • Parhau i ddod â chlinigwyr a dadansoddwyr at ei gilydd i ddechrau ateb rhai o’r cwestiynau allweddol sy’n effeithio ar y GIG heddiw, fel y gallwn ddod yn stiwardiaid effeithiol ar adnoddau penodol a gwella canlyniadau ar lefel unigolyn a phoblogaeth. Ysgogi data o ansawdd da. Rydym eisoes yn mynd i’r afael â’r materion digidol a thechnegol sy’n gysylltiedig â chasglu canlyniadau a adroddir gan gleifion mewn gofal uniongyrchol.

Sicrhau bod data ar gael mewn systemau clinigol ac yn gallu cael eu hechdynnu a'u cysylltu â data eraill i'w dadansoddi i gefnogi’r gwaith o wella gwasanaethau. Mae’r gwaith manwl hwn yn gofyn i Ganolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru a’n partneriaid allweddol weithio mewn partneriaeth i sicrhau dull di-dor o fynd i’r afael â’r holl faterion perthnasol gan gynnwys safonau data, rhyngweithredu semantig a llywodraethu gwybodaeth.

Digidol

Mae gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth yn gofyn am gasglu data PROMs yn gyson i gefnogi’r gwaith o gydgasglu, cymharu a meincnodi data yn ddi-dor. Er mwyn gwneud hyn, mae Canolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru wedi datblygu Model Gweithredu Safonol PROMs neu PSOM.

Mae PSOM yn fframwaith cadarn sy'n diffinio'r safonau data ar gyfer casglu PROMs, y safonau proses ar gyfer y pwyntiau casglu ar draws llwybr gofal a safonau cysylltedd ar gyfer trosglwyddo'r data ar draws systemau. Unwaith y caiff ei roi ar waith gan Fyrddau Iechyd a Darparwyr PROM, bydd yn ein galluogi i gasglu canlyniadau a adroddir gan gleifion yn llwyddiannus trwy dirwedd iechyd digidol esblygol Cymru, gan gynhyrchu'r mewnwelediadau cywir i wella canlyniadau cleifion.

Gallai clinigwyr edrych ar yr holl PROMs sydd wedi’u cwblhau ar gyfer claf, ni waeth pa Fwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth a’u casglodd, ac edrych arnynt yn hydredol mewn cofnod claf electronig, gan gefnogi sgyrsiau mwy strwythuredig gyda chleifion sy’n benodol i’w canlyniadau ac a fydd yn cefnogi penderfyniadau gwell ar y cyd.