Neidio i'r prif gynnwy

Telerau Defnyddio

Defnydd a Ganiateir

Mae ymwelwyr â Gwerth mewn Iechyd (y wefan hon) yn cael caniatâd i gyrchu

deunyddiau cyhoeddedig (cynnwys) yn amodol ar y telerau hyn. Trwy ddefnyddio’r

wefan, rydych chi’n cytuno i ddilyn y telerau defnydd hyn.

Er y caiff ymwelwyr gyrchu cynnwys, ei lawrlwytho a’i ddefnyddio at ddibenion personol

ac anfasnachol (e.e. ymchwil breifat, wrth astudio neu wneud defnydd ohono’n fewnol),

ni ddylai ymwelwyr atgynhyrchu nac ailgyhoeddi unrhyw ddeunydd oddi ar y wefan

hon heb ganiatâd perchennog y wefan/perchennog yr hawlfraint.

Ni, neu drydydd partïon, sydd yn berchen ar y delweddau, y logos a’r darluniau ar y

wefan hon. Ni ddylid eu defnyddio heb gael caniatâd gan berchennog yr hawlfraint.

Rydych chi’n cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol sy'n ymwneud â'r wefan hon

yn perthyn i add in your Organisation name a lle bo hynny'n berthnasol, gymdeithion

trydydd parti.

 

Gwybodaeth Bersonol

Pan fyddwch chi’n darparu data sy’n datgelu pwy ydych chi ar y wefan hon yn wirfoddol

(gan gynnwys ffurflenni adborth, holiaduron ac ati), fydd yr wybodaeth hon ond yn cael

ei defnyddio i ymateb i’ch ymholiadau ac at y diben arfaethedig. Nid ydym yn rhannu

gwybodaeth defnyddwyr y wefan gyda thrydydd partïon.

 

Diogelu rhag Feirysau

Rydyn ni’n gwneud pob ymdrech i wirio nad oes unrhyw feirysau yn ein deunyddiau.

Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn rhedeg rhaglen wrthfeirws ar unrhyw

ddeunydd y byddwch chi’n ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb

am unrhyw achosion o golli data, colli mynediad i’ch data neu ddifrod i’ch data neu i’ch

system cyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd o’r wefan hon.

 

Ymwadiad

Rydym yn cymryd gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Fodd bynnag, mae

cynnwys yn cael ei ddarparu er gwybodaeth gyffredinol yn unig, ac wrth ei ddefnyddio

fe fyddwch chi’n derbyn y risg sydd ynghlwm wrth wneud hynny. Ni fyddwn yn atebol

am unrhyw ddifrod na cholled yn sgil gweithred neu anwaith a wneir yn dilyn defnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon.

 

Gwefannau Allanol

Nid yw Ganolfan Gwerth mewn Iechyd yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw

wefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â’r

cynnwys ar y gwefannau hynny, nac am unrhyw ganlyniadau a ddaw yn sgil dilyn

unrhyw gyngor ar y gwefannau hynny. Ni ddylid camgymryd rhestri am gymeradwyaeth

o unrhyw fath.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser, ac nid oes unrhyw

reolaeth gennym dros argaeledd y tudalennau y mae dolenni iddynt, na thros unrhyw

newidiadau i’r tudalennau hynny.

Ganolfan Gwerth mewn Iechyd yn cadw’r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw

wefan.

 

Nodwedd Google Translate

Mae gwefannau GIG Cymru, lle mae’r nodwedd Google Translate wedi'i galluogi, yn

cynnig cyfieithiadau gan Google™ Translate, gwasanaeth trydydd parti nad oes gan GIG

Cymru unrhyw reolaeth drosto. Nid yw tudalennau wedi'u cyfieithu yn rhan o'r wefan

dan sylw, ac nid oes cysylltiad rhyngddynt â pharth GIG Cymru ychwaith.

Mae'r gwasanaeth hwn yn gyfieithiad cyfrifiadurol awtomataidd ac, o'r herwydd, ni fydd

yn gyfieithiad perffaith a bydd yn dueddol o gynnwys camgymeriadau na fyddai

siaradwr dynol yn eu gwneud fel arall.

Dylid defnyddio'r cyfieithiad fel canllaw bras yn unig. Nid yw GIG Cymru yn derbyn

atebolrwydd am gywirdeb y cyfieithiadau hyn nac am unrhyw golled a geir o'u

herwydd.

 

Diwygiadau yn y Dyfodol

Bydd diwygiadau i’r telerau hyn yn y dyfodol ar gael i’w gweld ar y wefan hon.