Neidio i'r prif gynnwy

Beth mae hyn yn ei olygu i gleifion?

Fel aelod o’r cyhoedd yng Nghymru, mae’n debygol y byddwch ar ryw adeg yn eich bywyd angen cymorth a gofal gan un, neu nifer, o’r Byrddau Iechyd yng Nghymru.

Pan fyddwn mewn cysylltiad â chi ynglŷn â’ch gofal, mae’n bosibl y gallwn ofyn i chi lenwi  Holiadur PROMs.

Os ydych yn derbyn llythyr neu e-bost yn gofyn i chi lenwi PROM byddem yn ddiolchgar pe byddech yn gwneud hynny ar amser sy’n gyfleus i chi. Gallwch lenwi’r rhain ar-lein eich hun neu gyda chymorth ffrind yr ydych yn ymddiried ynddo/ynddi neu aelod teulu. Fel rhan o’ch gofal mae’n bwysig ein bod yn casglu’r wybodaeth hon gennych gan y bydd yn cynorthwyo eich meddyg neu nyrs i ddeall sut rydych yn teimlo.

Gwyliwch y clip isod i glywed stori Gareth a beth oedd canlyniadau'r claf a adroddwyd yn ei olygu iddo yn ystod ei brofiad.

Cliciwch yma i weld y clip gyda thrawsgrifiad Cymraeg

Cedwir y wybodaeth yr ydych yn ei darparu ar system ar-lein ddiogel y GIG sydd wedi’i chynllunio a’i datblygu’n arbennig gan GIG Cymru ar gyfer cleifion a chlinigwyr GIG Cymru. Bydd hyn yn caniatáu i’ch tîm gofal gael mynediad cyflym a diogel ar eich ymatebion PROMs ochr yn ochr â gwybodaeth feddygol arall a ddefnyddir mewn gofal iechyd (megis canlyniadau profion a llythyrau gan eich Meddyg Teulu).

Caiff eich gwybodaeth bersonol ei thrin yn gwbl gyfrinachol bob amser.

Bydd y wybodaeth rydych yn ei darparu yn cael ei dienwi drwy dynnu eich holl wybodaeth bersonol fel na ellir eich adnabod. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i gasglu data y gellir ei ddefnyddio i wella gwasanaethau a thriniaethau, fel ein bod yn cael gwell dealltwriaeth o’r hyn sy’n gweithio’n dda a’n helpu i weld lle gellir gwella pethau. Gellid gwneud hyn drwy ychwanegu eich ymatebion wedi’u dienwi at ymatebion pobl eraill o bob rhan o Gymru, a chysylltu’r rhain gyda gwybodaeth arall y GIG.

O bryd i’w gilydd efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth ystadegol gyda sefydliadau allanol at ddibenion galluogi ymchwil, datblygu a gwella iechyd a gofal iechyd. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i ddeall pa mor dda y mae gwahanol gyffuriau neu driniaethau’n gweithio er enghraifft, er mwyn cefnogi gweithwyr y GIG a’r cyhoedd i wneud gwell penderfyniadau.

Bydd eich data’n cael ei drin yn ddiogel bob amser ac yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Eich Gwybodaeth Eich Hawliau

Ni fydd y wybodaeth sy’n ei gwneud hi’n bosibl eich adnabod drwyddi (eich gwybodaeth bersonol) byth yn cael ei rhyddhau gan GIG Cymru nac unrhyw sefydliad trydydd parti sy’n gweithio ar ei ran oni bai y ceir eich caniatâd pendant neu fod sail gyfreithiol i wneud hynny, neu os yw’n ofynnol gwneud hynny yn ôl y gyfraith neu gan y Llysoedd.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn ag o le y mae cais i gwblhau PROM wedi dod, cysylltwch â’ch  Bwrdd Iechyd .