Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw PROMs?

 

Mesurau Canlyniadau a Adroddir gan Gleifion – PROMs yn fyr – yw asesiadau iechyd ar ffurf holiadur.

Cynlluniwyd a phrofwyd PROMs gyda chleifion a chlinigwyr ar gyfer clefydau penodol, megis canser yr ysgyfaint, neu ar gyfer iechyd cyffredinol ac ansawdd bywyd. Maent yn chwilio am newidiadau yn iechyd pobl cyn ac wedi triniaeth a dros amser er mwyn deall newidiadau mewn ansawdd bywyd pobl.

Mae PROMs yn ffordd systematig i gleifion sôn wrthym am eu profiad o ofal a statws eu hiechyd. Maent yn cynorthwyo clinigwyr i fonitro cynnydd cleifion ac yn rhoi tystiolaeth gref ynglŷn ag effeithiolrwydd gofal a thriniaeth. Gellir eu defnyddio hefyd at y dibenion canlynol:

  1. Cynorthwyo cleifion a’u tîm clinigol i benderfynu sut ofal sydd orau ar gyfer yr unigolyn
  2. Cymharu perfformiad ar draws ysbytai a byrddau iechyd
  3. Ein cynorthwyo i gynllunio datblygiadau gwasanaeth yn y dyfodol

Pan eu bod yn cael eu cyflwyno nawr?

Nid yw PROMs yn newydd, maent wedi cael eu defnyddio ym maes ymchwil iechyd ers cryn amser, ond wrth i anghenion pobl ddod yn fwy cymhleth a mwy o amrywiaeth yn y dewisiadau o ran triniaeth, mae PROMs yn dod yn fwy pwysig. Gellir eu defnyddio mewn gofal pob dydd i sicrhau bod yr holl ofal a roddir yn effeithiol ac yn canolbwyntio ar geisio diwallu anghenion pob claf.

Mae’r Rhaglen Gwerth mewn Iechyd Cymru yn defnyddio technoleg i gynorthwyo i fesur iechyd a lles pobl yng Nghymru, gan gynnwys drwy wneud casglu PROM yn symlach a haws. Mae hyn yn unol â strategaeth Llywodraeth Cymru Iachach ar Ofal Iechyd Darbodus ac Iechyd a Gofal Gwybodus.

Sut fyddant yn gweithio?

  • Ymhen amser gwahoddir holl gleifion Cymru i asesu eu hiechyd, ond am nawr rydym yn defnyddio’r rhaglen hon mewn camau ar draws gwahanol fyrddau iechyd a gwasanaethau.
  • Os hoffech ganfod a yw eich Bwrdd Iechyd chi wedi dechrau casglu PROMs, dychwelwch i’r wefan hon yn rheolaidd i weld diweddariadau am y cynnydd ar gyfer pob Bwrdd Iechyd.

Os gwahoddir hwy i gymryd rhan, bydd byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd yn gofyn i gleifion gwblhau asesiad iechyd syml ar wahanol gamau eu triniaeth. Efallai y gwahoddir pobl i wneud hynny o bell, er enghraifft o’u cartref, neu tra eu bod yn aros i fynychu apwyntiad mewn clinig yn yr ysbyty.

 

Beth os nad oes gennyf fynediad i’r rhyngrwyd?

Os na allwch gwblhau’r asesiad iechyd oherwydd nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, ystyriwch y canlynol:

1. A oes gennych aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog sydd â mynediad i'r rhyngrwyd a fyddai’n hapus i chi ei ddefnyddio i lenwi’r holiadur?

2. A oes llyfrgell gyhoeddus yn agos y gallech ei defnyddio i lenwi’r holiadur?

3. A oes unrhyw le arall yn lleol sydd â mynediad i’r rhyngrwyd y gallech ei ddefnyddio i lenwi’r holiadur, e.e. grŵp cymorth neu gaffi rhyngrwyd?

Os ydych yn dal yn methu cael mynediad i’r rhyngrwyd er mwyn llenwi’r holiadur gallwn eich sicrhau na fydd hyn yn peri oedi i’ch apwyntiad nac yn effeithio ar y gofal/triniaeth y byddwch yn dderbyn.

 

Beth fydd yn digwydd os yw pobl yn methu neu’n dewis peidio â chymryd rhan?

Nid yw’r asesiadau PROMs yn orfodol ac os na fyddwch yn gallu cymryd rhan ni fydd hyn yn effeithio ar eich amser aros na chwaith y gofal/triniaeth y byddwch yn dderbyn.

Efallai y gofynnir i chi gwblhau’r asesiad unwaith eto pan fyddwch yn mynychu eich apwyntiad claf allanol ond bydd hyn yn dibynnu ar y clinig ac mae ei gwblhau yn rhywbeth gwirfoddol.

Fodd bynnag, rydym yn teimlo bod y wybodaeth a gesglir yn bwysig fel rhan o’ch gofal ac rydym yn argymell bod yr holl gleifion yn cyfranogi, pan fo hynny’n bosibl.

Sut y defnyddir y data?

Mae gan y rhan fwyaf o’r cwestiynau PROMs sgoriau wedi’u pwysoli sy’n golygu y gall clinigwyr ddefnyddio atebion unigol neu gyfuno’r holl atebion i greu sgôr gyffredinol, y gellir ei defnyddio i fonitro newidiadau mewn symptomau, lles ac ansawdd bywyd.

Gall yr ymatebion gynorthwyo cleifion a’u tîm clinigol i wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â pha driniaeth sydd fwyaf addas ar gyfer cyflwr, anghenion ac amgylchiadau’r unigolyn, a beth y gall y claf ei ddisgwyl gan driniaeth y mae’n ei derbyn.

Gall y data a gesglir, unwaith ei fod wedi’i ychwanegu at atebion cleifion eraill, gynorthwyo byrddau iechyd a thimau clinigol i wella gwasanaethau a chynllunio ar gyfer anghenion y dyfodol, ac ymhen amser gellir hefyd ei ddefnyddio i feincnodi ar draws sefydliadau. Hefyd, unwaith bod yr holl wybodaeth y gellir adnabod cleifion unigol drwyddi (megis enw, rhif GIG, blwyddyn geni ac ati) wedi cael ei thynnu a bod ymatebion gan yr holl gleifion wedi’u rhoi at ei gilydd i greu ‘set data’, gellir defnyddio'r set data hon mewn ymchwil ac yn y gwaith o ddatblygu triniaethau.

 

A fydd y wybodaeth yn cael ei rhannu gyda sefydliadau allanol?

Ni fydd ymatebion holiaduron y gellir eu defnyddio i adnabod cleifion drwyddynt yn cael eu rhannu y tu allan i GIG Cymru. Fodd bynnag, dros amser, gobeithiwn allu defnyddio’r data ar gyfer ymchwil ac i wella datblygiad triniaethau. Gallai hyn olygu rhannu data gyda sefydliadau nad sy’n rhai GIG Cymru. Bydd unrhyw wybodaeth a rennir gyda sefydliadau o’r fath yn y dyfodol yn cael ei rheoli’n llym ac yn cadw’n agos at holl arfer gorau a rheoliadau Llywodraethu Gwybodaeth.

Sylwer: Gan mai rhaglen newydd yw hon mae’r wefan yn dal i gael ei datblygu ond uwchlwythir rhagor o wybodaeth iddi yn rheolaidd.

Mae’r ddelwedd yn dangos grŵp o unigolion o wahanol oed yn defnyddio amrywiol ddyfeisiau electronig.