Neidio i'r prif gynnwy

Caffael Seiliedig ar Werth

Datganiad Gweledigaeth Caffael Seiliedig ar Werth

Asesu gwerth a mesur beth sy’n bwysig, gan ddefnyddio canlyniad wedi’i rannu gan gost, a rhoi canlyniadau clinigol a rhai a adroddir gan gleifion wrth galon y broses gwneud penderfyniadau caffael. Model sy’n dod i’r amlwg sydd â’r grym i newid gofal iechyd yr ydym ni’n gyfarwydd ag ef yw

Mae’r ddelwedd yn dangos y logo ar gyfer y tîm Caffael Seiliedig ar Werth ar ffurf triongl sy’n cynnwys cyfieithiad Cymraeg.

 

Gofal Seiliedig ar Werth, ond er mwyn cael effaith gwirioneddol rhaid ei ddefnyddio ar gyfer y penderfyniadau allweddol sy’n llunio darpariaeth gofal. Rhaid sicrhau bod gwerth uchel i gleifion yn dod yn nod cyffredinol darpariaeth gofal iechyd, gyda gwerth yn cael ei ddiffinio fel y canlyniadau iechyd a gyflawnir am bob punt sy’n cael ei gwario. Hwn yw’r nod sy’n bwysig i’r ‘unigolyn’ ac mae’n uno buddiannau pawb o fewn y system.

Pam fod angen newid?

Am nifer o flynyddoedd mae caffael yn GIG Cymru wedi bod yn llwyddiannus mewn ysgogi’r agenda ansawdd yn ogystal â sicrhau arbedion sylweddol blwyddyn ar ôl blwyddyn. Fodd bynnag, oherwydd hyd a lled arbedion contractiol a gyflawnir ar gynhyrchion a gwasanaethau ar draws meysydd categori, mae’r cyfleoedd traddodiadol ar gyfer arbedion ar brisiau erbyn hyn yn fwy prin. Arweiniodd y sefyllfa hon, ynghyd â ffocws cenedlaethol ar Werth, at i’r Gwasanaethau Caffael adolygu ei strategaeth a chyflwyno dull Caffael Seiliedig ar Werth ar draws Cymru. Mae lle o hyd ar gyfer model traddodiadol o gaffael nwyddau gwasanaethau, ond nawr yn fwy nag erioed mae’r gofyniad i ganolbwyntio ar gyfanswm cost gofal a chanlyniadau cleifion yn hollbwysig h.y. dull systemau. Er mwyn gwreiddio Caffael Seiliedig ar Werth mae angen newid o fewn GIG Cymru, yn ogystal â systemau i danategu seilwaith casglu data. Fodd bynnag, mae’r her wedi’i halinio’n llwyr i’r Rhaglen Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth Genedlaethol a’r argymhellion ar gyfer trawsnewid y system gofal ledled Cymru.

Mae’r Rhaglen wedi datblygu Fframwaith Gweithredu er mwyn sicrhau dull systematig ar gyfer Caffael Seiliedig ar Werth ar gyfer GIG Cymru yn gyfan.

Mae 3 maes ffocws i’r Fframwaith:

Cynnyrch – Ffocws ar Ansawdd a Phris
Proses – Ffocws ar Effeithlonrwydd
Claf – Ffocws ar Effeithiolrwydd a Chanlyniadau

Cynnyrch - Yn draddodiadol mae safoni’r dull ‘Unwaith i Gymru’ wedi caniatáu i gaffael weithio gyda rhanddeiliaid a gosod safonau ansawdd ar gyfer dewis cynnyrch. Mae hyn yn caniatáu i gontractau gael eu dyfarnu’n seiliedig ar y pris gorau uwchlaw'r trothwy ansawdd. Mae’r dull wedi'i brofi’n dda ac mae’n parhau’n gwbl briodol ar gyfer nifer o feysydd gwariant.

Proses - Derbynnir bod angen ystyried cyfanswm costau gofal ac nid pris prynu nwyddau yn unig. Mae nifer o fodelau’n cael eu cyflwyno sy’n caniatáu rhagor o dryloywder ac asesiad o gost y tu hwnt i gynnyrch. Erbyn hyn defnyddir Costau Seiliedig ar Weithgarwch a Ysgogir gan Amser (TDABC) ar draws GIG Cymru, a hefyd Costio ar Lefel Cleifion (PLCS). Mae’r modelau hyn yn caniatáu i weithgarwch gael ei ganolbwyntio ar brosesau dysgwr er mwyn osgoi costau diangen a chynyddu effeithlonrwydd.

Claf - Graddau mwyaf dylanwad y system Gwerth Seiliedig ar Gaffael mewn gofal iechyd yw sicrhau bod y ffocws ar y claf. Golyga hyn bod canlyniadau clinigol a rhai a adroddir gan gleifion yn llywio’r gofynion a bod y mesurau yn caniatáu ar gyfer gwell rheolaeth contract er mwyn rhoi budd i’r claf a’r system gofal iechyd.

Caffael Seiliedig ar Werth ar waith

Mae nifer cynyddol o gynhyrchion a gwasanaethau gan gyflenwyr y GIG sydd wedi’u dewis yn seiliedig ar eu gallu i leihau costau a gwella canlyniadau sy’n bwysig i gleifion (er enghraifft, gwell ansawdd bywyd). 

Mae’r trefniadau wedi’u gwneud yn y fath fodd fel os na chyflawnir y gwelliant a ddymunir ar gyfer y claf yna ni thelir y cyflenwr.

Gall y dull hwn gynorthwyo i alinio GIG Cymru a chyflenwyr o gwmpas nod cyffredin o wella canlyniadau sy’n bwysig i gleifion.

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch y tîm Caffael Seiliedig ar Werth:VBP@wales.nhs.uk