Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae cymryd rhan?

 

Mae’r agenda ar gyfer dull Gofal Iechyd sy’n Seiliedig ar Werth ledled Cymru yn tyfu a hoffem glywed gennych.

Y weledigaeth:

“Rydym yn ceisio gwella’r canlyniadau iechyd sydd bwysicaf i bobl yng Nghymru.”

“Byddwn yn cefnogi hyn drwy ofyn i bobl am eu canlyniadau a chreu system sy’n seiliedig ar ddata sy’n ceisio darparu gwybodaeth amserol i ddinasyddion, timau clinigol a sefydliadau i lywio’r broses o wneud penderfyniadau sy’n arwain at y canlyniadau hynny mewn ffordd sy’n gynaliadwy yn ariannol”.

Os ydych yn glinigydd, yn rheolwr gwasanaeth, neu’n weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweithio o fewn GIG Cymru ac eisiau gwybod mwy am sut y gallwch groesawu model Gwerth, byddem wrth ein bodd clywed gennych er mwyn i ni allu eich cefnogi.

Mae’r ddelwedd yn dangos pyramid o anghenion sy’n dangos sut y gellir defnyddio data canlyniadau a chostio ar wahanol lefelau ar draws y system yn amrywio o ofal uniongyrchol cleifion hyd at newid gwasanaeth a dibenion ymchwil.

Un o brif ddefnydd data PROMs yw gwella ansawdd

Mae’r gwaith hwn yn cynnwyd cyfuno PROMs â chanlyniadau clinigol (fel data archwilio) a chostio data a dod a hyn yn fyw mewn dangosfyrddau i’w ddefnyddio ledled Cymru. Bydd y dangosfyrddau hyn ar gael i fyrddau iechyd a thimau clinigol i gefnogi gofal uniongyrchol, gwella ansawdd a chynllunio gwasanaethau. Bydd y dangosfyrddau a’r mewnwelediad a’r dadansoddiad dilynol sy’n deillio o’r data cyfunol hwn yn helpu gyda:

  • Nodi arferion gwerth isel a helpu i ailddyrannu adnoddau i ymyriadau gwerth uchel
  • Nodi meysydd o arfer da a lleihau amrywiadau di-baid mewn gofal
  • Helpu ymhellach i gefnogi penderfyniadau cleifion lleol â chyflyrau tebyg, cymariaethau, a ffordd o fyw.
  • Caniatáu i dimau clinigol fod yn stiwardiad adnoddau drwy ddylanwadu ar ofal gwerth uchel i’r poblogaethau y maent yn gofal amdanynt