Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw Gofal Seiliedig ar Werth?

 

Ceir gwerth mewn gofal iechyd pan fyddwn yn cyflawni’r canlyniadau gofal iechyd gorau posibl ar gyfer ein poblogaeth gyda’r adnoddau sydd gennym. Dylai’r canlyniadau hyn fod yn gymharol â’r gorau yn y byd, ac mae Gofal Iechyd Darbodus eisoes wedi rhoi sylfaen gadarn ar gyfer gwella gofal iechyd yng Nghymru.

Mae’r ddelwedd yn dangos siâp tŷ sy’n cynnwys elfennau Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth: canlyniadau, costau a gwybodeg wedi’u cefnogi drwy weithio gyda chleifion, newid iaith a chofleidio newid diwylliant.

Mae newidiadau mewn iechyd yn gerrig milltir pwysig ym mywydau cleifion a dylem ddefnyddio PROMs i’w mesur, i’n helpu i asesu a diwallu anghenion cleifion, ac i ddeall eu profiadau o ofal a gwella gwasanaethau. Dylem hefyd fod yn mesur costau gofal iechyd ar lefel system a gwneud y rhain yn weladwy i dimau clinigol, a thrwy wneud hynny yn caniatáu iddynt fod yn stiwardiaid adnoddau drwy ddylanwadu ar ofal gwerth uchel ar gyfer y poblogaethau y maent yn gofalu amdanynt.

Yng Nghymru rydym yn cefnogi gweithrediad a datblygiad mesur/dadansoddi canlyniadau a chostau, gan ddefnyddio dull cydweithredol ar gyfer rhannu a defnyddio’r data i gefnogi gwelliant gwasanaethau gofal iechyd a gwerth ar gyfer cleifion.

Mae Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth yn ein hannog i ganolbwyntio ar gyflawni nodau a dymuniadau ein cleifion drwy eu cynnwys wrth wneud penderfyniadau, gyda chefnogaeth y dystiolaeth orau sydd ar gael. Mae’n golygu y gallwn nodi a bwrw o’r neilltu arferion sydd â gwerth isel a lleihau amrywiadau direswm mewn gofal, gan ailddyrannu adnoddau i ymyriadau gwerth uchel er mwyn cefnogi gwell canlyniadau.

 

“Mae Cymru Iachach, Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn nodi’r angen i drawsnewid gwasanaethau fel y gallant ymateb i heriau’r dyfodol a chynorthwyo i roi’r canlyniadau gorau. Mae newid sut rydym yn gwneud pethau yn bwysig oherwydd bod ein poblogaeth yn newid, gyda mwy o bobl yn datblygu anghenion iechyd cymhleth ac mae hyn, yn ei dro, yn rhoi pwysau ar wasanaethau. Nid y ffaith fod pobl yn mynd yn hŷn ac yn bwy’n hwy yw’r broblem. Y broblem yw bod gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wedi bod yn araf i addasu ac rydym erbyn hyn mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i ni wneud pethau’n wahanol, neu wynebu dyfodol ansicr iawn.

Rydym eisoes y gwario swm enfawr ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac yn cyflogi miloedd o aelodau staff. Mae hyn yn dangos ein bod yn barod, fel gwlad, i fuddsoddi yn iechyd a lles pobl. Fodd bynnag, yn anffodus faint bynnag rydym yn ei wario nid yw fel petai byth yn ddigon. Yn seiliedig ar ein profiad hyd yma, nid yw’n ymddangos mai’r ateb yw parhau i wneud pethau yr un fath ag o’r blaen a gwneud gwasanaethau iechyd a gofal hyd yn oed yn fwy. Yn hytrach, mae’n rhaid i ni ganfod ffyrdd newydd, hyblyg a chraffach i ddarparu gwasanaethau sy’n gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau presennol a rhoi’r canlyniadau sy’n bwysig i bobl.

Canlyniadau yw’r hyn y mae pobl am ei weld o’u triniaeth, gan roi ystyriaeth i amgylchiadau eu bywyd eu hunain. Drwy siarad â phobl ynglŷn â’r hyn y maent am ei gael, a beth y gall triniaeth neu na all triniaeth ei gyflawni, gall gofal iechyd ddod yn llawer mwy personol a bydd pobl yn teimlo’n fwy o ran mewn penderfyniadau am eu gofal eu hunain. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd pobl yn aml yn dewis triniaethau mwy ceidwadol gan eu bod yn teimlo mai hynny sy’n iawn iddynt hwy.

Ar yr un pryd, rhaid i ni hefyd edrych ar sut rydym yn darparu gwasanaethau nawr ac a yw popeth yr ydym yn ei wneud yn cyfrannu at y canlyniadau gorau i bobl. Er syndod, nid yw popeth y gwneud hynny. Mae angen i ni felly wneud llai o’r pethau sydd ddim yn helpu, ac ail-fuddsoddi’r arian hwnnw mewn gwneud mwy o’r pethau sy’n helpu.
Dyna beth a olygwn gan yr ymadrodd ‘Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth’.”
Yr Athro Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol